ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

ตำบลบางสวรรค์   อำเภอพระแสง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

๙ ธันวาคม ๒๕๒๕           ท่านพระครูปัญญาสารสุนทร เจ้าอาวาสวัดบางสวรรค์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ได้ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องขอเปิดโรงเรียนมัธยมประตำบล

๘ กรกฎาคม ๒๕๒๖          ที่ประชุมสภาตำบลเห็นชอบให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน ๔๘ ไร่ ๓งาน ๓๗.๑ ตารางวา ติดกับถนนสุราษฎร์ธานี-กระบี่ สร้างโรงเรียน

๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๖         นายมนูญ   พยุงพันธ์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดบางสวรรค์ ได้นำหลักฐานก่อตั้งโรงเรียน เสนอต่อ นายนภา กาญจนกีรณา นายอำเภอพระแสง เพื่อขอสนับสนุนและดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบล

๑ มกราคม ๒๕๒๗           กรมสามัญศึกษา มอบหมายให้ นางสาวธัชวาลย์ ศรเกษตริน เจ้าหน้าที่กองการมัธยม มาดูสถานที่ก่อสร้างและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเสนอกรมสามัญศึกษา

๒ มีนาคม ๒๕๒๗           กรมสามัญศึกษาได้ประกาศเปิดโรงเรียน โดยให้รับนักเรียน จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๙๐ คน มอบหมายให้ นายเดโช  นาคทองคง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระแสงวิทยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ กรมสามัญศึกษาให้ชื่อว่า “โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม” ใช้อักษรย่อ “บ.ส.ว” โดยมอบหมายให้

นายมนูญ พยุงพันธ์ ช่วยดำเนินการรับนักเรียนโดยใช้สถานที่วัดบางสวรรค์ เป็นที่เรียนชั่วคราว และกรมสามัญได้แต่งตั้ง นายณรงค์ กองมณี เป็นครูใหญ่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘    ย้ายจากวัดบางสวรรค์ มาเรียน ณ ที่ตั้งของโรงเรียนบางสวรรค์ในปัจจุบัน