วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา
ปัญญา นรนํรตนํ (ปัญญาเป็นรัตนของนรชน)

วิสัยทัศน์
"เสมอภาคทางการศึกษา  นำศาสตร์พระราชา  พัฒนาสู่มาตรฐานสากล  บนวิถีไทย"