พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
พันธกิจ  (Mission)
 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาภายใต้กรอบหลักธรรมาภิบาล
 2. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
 5. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 6. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 7. จัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
 8. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 9. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
 10.  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 11.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์(Goal)
 1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้และปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้
 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
 4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 7. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  มีจิตสาธารณะและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 8. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีจรรยาบรรณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งจิตวิญญาณและความเป็นครู
 9. องค์กร หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
 10. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และการรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
กลยุทธ์ (Strategic)
             จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จึงกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยสู่มาตรฐานสากลบนวิถีความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรตที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถด้านภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสู่มืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมโอกาส และเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวศาสตร์พระราช

จุดเน้นการดำเนินงาน
ด้านผู้เรียน
 1. นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
 2. นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต
 3. นักเรียนเป็นคนมีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 4. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนไทยในศตวรรษที่ 21
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ


ด้านการบริหารจัดการ
 1. โรงเรียนบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
 2. โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม