กิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.14 MB
กิจการนักเรียน
ประกาศโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
เรื่อง ระเบียบโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียน และการควบคุมความประพฤตินักเรียน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.27 MB