คณะผู้บริหาร

นายธรรมดล หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898673517
อีเมล์ : Thammahong@gmail.com

นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0862743206
อีเมล์ : pijit_krulek@hotmail.com

นายไกรสร แก้วโลก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0822701854
อีเมล์ : kraisorn.k@bswschool.ac.th

นายชวน เกื้อทองสั้น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0857881768
อีเมล์ : chuan123kiss@gmail.com