กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุกัญญา หนูคง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวฤทัยรัตน์ ชูขันธ์

นายสันติสุข ศรีน้อย

นางสาวเสาวรัตน์ โทสิทธิ์

นายสาคร สมนิล

ว่าที่ ร.ต.สุริยา ขวัญช่วย

นางสาวภูริดา ชนะวรรณ์

นางสาวปิยะนุช ช่วยชนะ