กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนุชรี แสงสุด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเพ็ญแข หนูชัยแก้ว

นางสาวตอยบะห์ มันนะ

นายชญณัฐ อินยัญญะ

นางสาวสุณิสา ไก่แก้ว

นางปุญนิสา สาเรศ

นางกาญจนา ทิมบำรุง

นางสาวเพ็ญพิชชา สายแก้ว

นางสาวอภิมาศ พงศาปาน

ว่าที่ ร.ต.จักรพงศ์ อินทรโชติ

นางอิศริยา ขำปาน

นายเอกลักษณ์ รักไทรทอง
ครู คศ.1

นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์

นายสุพจน์ วงศแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวชลิดา หลักศิลา