กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมนธิรา ช่วยเกิด

นางสาวอรพรรณ์ การอรชัย

นางภัททิยา อินยัญญะ

นางสาวรัตติยา หนูประดิษฐ

นางสาวสุพิชชา ณ นคร

นางสาวพัทนีย์ ชอบทำกิจ

นางสาวรอสานี หมาดมานัง

Mr.Joven Macawli Bragas

Mr.Joshua Michael Nicholls